Prevence a poradenství

Výchovný poradce
Mgr. Milena Hainišová
E-mail: hainisova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 725 841 816

Konzultace:
žáci: úterý: 13 -14 hodin; čtvrtek: 9 - 10 hodin.
rodiče: úterý 13 - 15 hodin.
Jiné termíny jsou též možné (po individuální telefonické dohodě).

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných problémů, zajišťuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování školy a další činnosti.
Výchovný poradce spolupracuje s rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež: Pedagogicko psychologická poradna, Informační a poradenské středisko ÚP, OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR). Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a školním metodikem prevence.

 

 

 

Školní metodik prevence
Mgr. Ing. Jitka Daňková
E-mail: dankova@sou-trutnov.cz
Telefon: +420 724 896 165

Konzultace:
Po individuální ústní či telefonické dohodě kdykoli.

Náplň práce školního metodika prevence

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy