Škola na dotek v Královéhradeckém kraji

Projekt „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“ reg. číslo CZ1.07/1.3.00/51.0042

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejich aktivní začlenění a využívání do vzdělávacího procesu. V rámci projektu bylo provedeno vzdělávání cílové skupiny pracovníků školy příjemce dotace a partnerů projektu. Do projektu bylo zapojeno 47 základních a středních škol v Královéhradeckém kraji.

Pro podporu rozvoje praktické části školení byly vytvořeny dvě mobilní učebny vybavené moderním ICT vybavením (tablety, notebooky případně netbooky). Jednotlivým partnerům bylo pro pedagogické pracovníky pořízeno obdobné vybavení, aby po praktické stránce zvládli jeho využívání v běžné výuce ve svých školách.

K podpoře školení byly vytvořeny metodické materiály pro e-learning, jenž pedagogové využívali při samostudiu přes portál projektu v režimu on-line. Prostřednictvím on-line režimu na portálu projektu byla pedagogům poskytována odborná pomoc prostřednictvím konzultací s odbornými mentory.

Realizace projektu probíhala od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Příjemcem podpory byla Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069.

V projektu byly realizovány klíčové aktivity:

01 Vzdělávání vedoucích pracovníků

Pro vedoucí pracovníky všech zapojených škol byla provedena výjezdní dvoudenní konference zaměřená na jejich seznámení s projektem, úlohou partnerů v projektu a co v rámci projektu získají a co budou muset dokládat. Prioritní částí konference bylo vzdělávání k problematice veřejných zakázek malého rozsahu a jejich úloha k úspěšnému zvládnutí. Další probíraná oblast byla zaměřena na současné trendy ICT s cílem poskytnout kompletní přehled a základ pro tvorbu školního rozvojového plánu ICT. Byly provedeny ukázky dotykových zařízení osobních (tablety, notebooky s dotykovými displeji), velkoplošných (dotykové panely) a dále cloudových služeb pro školy (Office365) a souvisejících služeb.

Přínosem aktivity byla možnost vzájemných kontaktů, rozvoj spolupráce a předávání zkušeností mezi školami. Pro podporu projektu byl spuštěn společný portál s informacemi o projektu.

02 Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy

Byl vytvořen tým mentorů pro ICT a oborové didaktiky, který dle konkrétních požadavků jednotlivých škol podporoval a pomáhal s využitím a integrací ICT do výuky v rámci projektu. Podpora probíhala formou osobních návštěv ve školách a formou on-line, kde probíhala komunikace pomocí chatu, telekonference, či videokonference. K poskytování pomoci byly využívány i vytvořené mobilní učebny dle potřeby. Pro potřeby projektu byl vytvořen portál www.skolykhk.cz, kde prostřednictvím blogu mohli členové realizačního týmu a i účastníci školení vkládat vlastní příspěvky se zkušenostmi a nápady v rámci projektu i v rámci integrace a využití ICT ve výuce. Na portále byla zprovozněna diskusní část, e-learning a FAQ. Portál pomohl nastartovat spolupráci mezi školami v Královéhradeckém kraji a to jak pro školy zapojené do tohoto projektu, tak i pro ostatní základní a střední školy v regionu.

03 Metodik ICT ve škole

K této činnosti byli vyškoleni pracovníci příjemce a partnerů s tím, že na školách působili jako metodici ICT s úkolem zajišťovat podporu při integraci ICT do výuky i po skončení projektu.

Metodici získali kompletní přehled o IT technologiích, oborových didaktikách a možnostech spolupracovat na rozvojovém ICT plánu školy. Součástí jejich školení bylo zvládnutí práce s dotykovými zařízeními osobními (tablety, notebooky s dotykovými displeji) a velkoplošnými (dotykové panely), seznámení s cloudovými službami pro školy (Office365) a souvisejícími službami (komunikační server, sdílené úložiště dat, sdílené kalendáře, zdroje, kontakty, tvorba webu školy apod.). Příprava byla zaměřená i na identifikaci a předcházení ICT hrozbám, správné zajištění dat školy proti jejich ztrátě z důvodu nevhodného systému zálohování v případě poruchy datových úložišť, či v případě napadení IT systémů.

Školení bylo prováděno prakticky, účastníci měli k dispozici dotyková zařízení pořízená v rámci projektu.

04 ICT – co už máme

Realizovaná školení byla zaměřená na problematiku autorských práv, legálnosti a nelegálnosti zdrojů z internetu, na licenční ujednání, využívání encyklopedií a vlastních multimediálních zdrojů ve výuce. Dále byla školení zaměřená na využívání prostředků a nástrojů elektronické komunikace Office 365, MS Exchange, Lync, Skype, technologie BYOT a sdílených úložišť ve výuce žáků. Při školeních měli účastnící k dispozici svá doteková zařízení pořízená projektem.

05 ICT – co chceme

Zde se pedagogové naučili zvládat osobní dotyková zařízení spolu s jejich integrací do školního systému. Byli seznámeni s cloudového řešení Office 365 mající funkce vhodné pro potřeby školy a výuky, dále byli seznámeni s možnostmi a využitím systému Windows 8.1. Ukázáno bylo ovládání multimédií, možnosti elektronického testování žáků pomocí dotykově ovládaných výukových systémů.

06 ICT – oborové didaktiky

Pedagogičtí pracovníci byli školeni na vybrané oborové didaktiky podporující přírodovědné předměty a odborné předměty ve strojírenství a stavebnictví dle potřeb účastníků, v praktické části byla probrána i práce s videem, zvukem, grafikou a digitální fotografií prostřednictvím osobních dotykových zařízení k podpoře výuky.

07 Evaluace projektu a jeho administrace

V této aktivitě byla každou zapojenou školou zpracována evaluační zpráva, z které vyplynul celkový přínos realizace projektu pro každou školu, dílčí negativní zkušenosti a návrhy na další zaměření rozvoje ICT v jednotlivých školách. Z těchto dílčích zpráv byla vytvořena celková evaluační zpráva projektu, kde se vyhodnotila úroveň splnění cíle projektu a poznatky pozitivní či negativní získané při realizaci projektu.

Pro zajištění administrace projektu jednotlivými členy realizačního týmu byly stanoveny zásady zpracování dílčích podkladů partnery pro jednotlivé monitorovací zprávy, systém kontrol podkladů a plnění úkolů harmonogramu, komunikace mezi partnery a příjemcem, provádění konzultací a porad k řešení vzniklých problémů a jejich předcházení.

Vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit

Komplexně navržené vzdělávací aktivity pokryly současnou potřebu vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvinuly jejich znalosti v ovládání a použití ICT techniky v rámci výukových aktivit.

Velmi jsme vítali možnost pracovat s aplikacemi, které jsou k dispozici v rámci programového vybavení vysoutěžených dotykových zařízení, tak i v rámci cloudových řešení. Toto vnímáme velmi pozitivně a je to také jeden ze směrů, kterým se bude ubírat i další vzdělávání pedagogů naší školy.

Zúčastnění pedagogové aktivně navázali na znalosti získané v rámci jednotlivých školení a aplikovali je bezprostředně v rámci svých vyučovacích hodin. Důležité pro tuto aplikaci byly i konzultace s ICT metodikem a koordinátory projektu na škole. Pedagogové též aktivně využívali pro získání potřebných informací webové stránky www.skolykhk.cz.

V trendu integrace ICT techniky a jejích softwarových řešení pokračujeme i v tomto školním roce – zvláště se zaměřením na odborné předměty. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů je aktuálně preferována matematika, český a anglický jazyk.

Pro udržení získaných výsledků jsme si stanovili následující opatření:

-       každý z pedagogů, který se účastnil školení, odučí s využitím dotykových zařízení 1 – 2 vyučovací hodiny za měsíc.

-       metodik ICT a koordinátor projektu se dohodli na postupném zaškolení dalších pedagogů školy v užívání dotykových zařízení v rámci vzdělávání.

-       metodik ICT je pověřen vyhledáváním, zpřístupněním a předáváním příkladů dobré praxe pedagogům školy.

-       v plánu dalšího vzdělání pro školní rok 2015/2016 je toto téma též akcentováno – vedení školy zajistí další dostupná školení na téma využití a začlení ICT do výuky.

-       využití dotykových zařízení ve výuce – práce vyučujících v jednotlivých předmětech, četnost využití, hodnocení zkušeností je taktéž úkolem pro předmětové komise.

 

SOŠ a SOU Trutnov

SOŠ a SOU Trutnov - škola, která naučí!
Za studium žáci nehradí žádné poplatky. Naopak v rámci své poduktivní práce v dílnách školy nebo během praxe na smluvních pracovištích mohou za svou práci získat finanční odměnu. Finanční odměna až 500 Kč za měsíc je též poskytována žákům učebního oboru Tesař, Zedník, Instalatér díky podpoře Královéhradeckého kraje.
Znalosti a řemeslný um žáci prezentují v rámci řady soutěží. V rámci mezinárodních projektů je navázána spolupráce se školami v Banské Bystrici, Staré Lubovni, Nitře a slovinské Brežici.
Jedním ze základních cílů školy je přímé napojení na praxi.

Pro každého žáka, s ohledem na jeho možnosti, se snažíme zajistit budoucího zaměstnavatele!

Partneři školy